Constructieve ALV van KVC in Wijchen

Verslag Algemene Ledenvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole/Sectieraad Carambole, 19-11 in Zaal Verploegen, Wijchen

02 december 2016

Met een volle agenda en belangrijke punten om te bespreken, was de verwachting dat dit wel eens een lange ALV zou kunnen gaan worden. De realiteit was anders: in slechts 1 uur en 20 minuten had voorzitter Jaap Labrujere de Algemene Ledenvergadering tot een goed einde gebracht, en in een uiterst constructieve sfeer.

Hoe constructief ook, er waren wel degelijk veel punten te bespreken:

 

1.            Opening

2.            Vaststellen agenda

3.            Mededelingen

4.            Ingekomen stukken

5.            Vaststelling notulen vergadering d.d. 4 juni 2016 (bijlage)

6.            Jaarverslagen (bijlagen):

a.            Commissie Sportzaken Carambole

b.            Arbitrage 2015-2016

7.            Financiën – begroting 2017 en toelichting (bijlagen)

8.            Samenstelling KVC bestuur, Piet Verschure en Janneke Horneman zijn aftredend. Beiden zijn herkiesbaar.

9.            Commissies en benoemingen

a.            Benoeming FAC-leden Piet Witteman en Willem Reilink (bijlage)

b.            Benoeming VG-commissie (bijlage)

c.            Opheffen Commissie Sportzaken Carambole

d.            Benoeming reserve bondsraadlid: Piet van de Ree (Rotterdam)

10.          Provinciale kampioenschappen / Dagbiljart

11.          Convenant KNBB

12.          Algemene Ledenvergaderingen 2017

13.          Rondvraag

14.          Sluiting

 

De eerste punten werden allen zeer snel afgerond danwel goedgekeurd. Zo ook de begroting van punt 7; deze kwam er zonder een enkele vraag of opmerking doorheen.

Piet Verschure en Janneke Horneman werden beide herkozen (punt 8), FAC-leden Piet Witteman en Willem Reilink weden benoemd, de benoeming van de VG-commissie als onderdeel van KVC vond plaats (penningmeester Benny Beek gaf aan dat KVC het komend jaar €5000 zal investeren, en het jaar erop zal evalueren of deze steun zal worden voortgezet), Piet van de Ree werd benoemd als reserve Bondsraadlid, en de Commissie Sportzaken Carambole werd opgeheven. (Punt 9.) Een dankwoord was er voor de inspanningen van voorzitter van de Commissie Topsport Alex ter Weele, ook voor zijn promotie van het 5-Pins.

Veel aandacht was er voor punten 10 en 11. Jaap Labrujere luidde de noodklok (“Het is vijf voor 12”) over de huidige staat van het biljart, o.a. de teruglopende ledenaantallen. Hij deed een vurig pleidooi om evenementen te organiseren die ook toegankelijk zijn voor niet-KNBB leden, bijvoorbeeld de Provinciale Kampioenschappen en de Open Districtskampioenschappen. Volgens Jaap is een nieuwe manier van denken vereist om de biljartsport levend te houden, en hij kreeg hiervoor mandaat van de ALV. Districten zullen overleggen met hun besturen in hoeverre zij in staat zijn om open kampioenschappen te gaan organiseren, en overleg zal plaatsvinden met besturen of de OPK binnen de respectievelijke provinciegrenzen gaat worden uitgebreid naar andere provincies dan alleen Noord-Brabant. Karel Swarts gaf gehoor aan het verzoek een draaiboek van de OPK in Noord-Brabant te zullen aanleveren, als richtlijn voor andere provincies. Belangrijk punt hierbij, zoals benoemd door Jaap: dat de eerste OPK voor ruim 18% bestond uit ongebonden leden. Tenslotte hield Jaap een pleidooi voor samenwerking met dagbiljarten, zodat dagbiljarters ook leuke, attractieve competities kunnen spelen.

Punt 11 betrof het convenant van de KNBB. Deze was op 4 juni 2016 opgezegd op verzoek van de ALV. Mandaat is verleend aan het bestuur voor afsluiten convenant met de genoemde wijzigingen. Dit om te onderzoeken of afdracht zou kunnen plaatsvinden op basis van verrichte diensten in plaats van ledental, onder het motto ‘meten is weten’. Het percentage van de afdracht van KVC, momenteel iets boven de 85%, wordt voor één jaar bevroren. Eind 2017 zou het nieuwe convenant dan ingaan voor een periode van drie jaar.

Een samenwerking die is opgeschort: de samenwerking tussen KVC en de KNBB sectie Driebanden. Belangrijk punt hierbij betreft een andere visie op vergoedingen voor spelers en arbiters op events: deze ziet KVC graag iets beperkter dan sectie Driebanden. Samenwerking zal er nog wel zijn op organisatieniveau voor grote evenementen zoals NK Masters, Grand Dutch en Masters Artistiek.

Tenslotte gaf KVC aan de finale van de topteamcompetitie ook anders te willen inrichten en meer elan te geven, en het 5-Pins biljarten verder te gaan promoten.

Geprikt als datum voor komende ALV’s: 10 juni 2017 en 18 november 2017, beide om 13:00. Op de eerste van deze twee ALV’s zal ook het plan van Bart Schoneveld ter tafel komen.

Om 14:20 werd door voorzitter Jaap Labrujere de Algemene Ledenvergadering van 19 november 2016 afgehamerd.

 

Alle belangrijke documenten over deze ALV, zoals de vergaderbrochure, vindt u hier. Hier vindt u ook alle vergaderstukken van voorgaande ALV's.

ALV/Bondsbestuur Formeel KVC
Volg ons online