Kort verslag Algemene Ledenvergadering KVC in Maarn

Decharge van de leden voor het uitgevoerde (financiële) beleid in 2018

15 juni 2019

Op zaterdagmiddag 15 juni vond in Maarn de Algemene Ledenvergadering van Carambole plaats. De belangrijkste agendapunten die tijdens deze ALV door de aanwezige districtsafgevaardigden behandeld zijn onder andere de nieuwe Landsfinale, ICT, de jaarrekening 2018, samenstelling bestuur, Bondsraad en FAC. 

 

 

Het bestuur kreeg decharge van de leden voor het uitgevoerde (financiële) beleid in 2018, Alex ter Weele werd herkozen en mevrouw Irma Huisman stelde zich kandidaat als bestuurslid breedtesport waarmee ze dit najaar Piet Verschure graag wil gaan opvolgen.

Naast de kandidaatstelling van Irma Huisman, werden, tijdens deze in positief verlopen vergadering, Jaap Labrujere als vast bondsraadslid en Henk Vegter als reservelid van de Bondsraad aangesteld. Hans Berkhout heeft zich na jarenlange inzet teruggetrokken als lid van de Bondsraad. Jos van Tilburg werd benoemd als lid van de Financiële Commissie en de heer W. Reilink trad af.

De datum voor de najaarsvergadering is vastgesteld op 16 november 2019.

(Notulen van deze ALV, door secretaris KVC Janneke Horneman, volgen in een later stadium)
 

Tekst & foto: KNBB

ALV/Bondsbestuur KVC
Volg ons online