Verslag Bondsraad voorjaarsvergadering 22 juni 2024

In deze prettig verlopen voorjaarsvergadering, welke op het bondsbureau in Nieuwegein plaatsvond, stelden de aanwezige leden van de Bondsraad het jaarverslag en jaarrekening 2023 vast en verleenden met positief advies van de Financiële Advies Commissie (FAC) het bondsbestuur decharge voor haar gevoerde beleid. Een woord van dank werd gericht aan de sectiepenningmeesters voor hun bijdrage aan de jaarrekening en hun betrokkenheid. 

22 juni 2024

In deze vergadering, die werd voorgezeten door Ad Ketels vanwege de verhindering van voorzitter Henk Vegter, werd uiteraard stilgestaan bij de vele sportieve successen die door KNBB-leden in binnen- en buitenland behaald zijn.
 
Het vrijwilligersbeleid werd unaniem aangenomen waarmee we nu ook voldoen aan de MKE van NOC*NSF en geeft dit handvatten om dit reglement te vertalen naar gericht (declaratie) beleid voor onze vrijwilligers.
 
Behalve korting 25% clublid KVC en verhoging van 10% bij Driebanden zijn er geen andere contributieverhogingen.
 
Het verzoek vanuit de sectieraad driebanden om van twee bestuursleden, waarvan de maximale zittingstermijn is afgelopen, met één termijn te verlengen werd aangenomen onder de gestelde voorwaarden. Het verzoek van sectieraad pool om van één bestuurslid, waarvan de maximale termijn is afgelopen en een ander functie in wil gaan vullen werd onder dezelfde condities aangenomen.
 
Christel van Reekum werd door de leden benoemd tot lid bondsbestuur afgevaardigde driebanden. Er werd van Bondsraadsleden Sander Tierolf en Henk Vos afscheid genomen. Sander en Henk ontvingen uit handen van Yvonne van Dam een mooie bos bloemen. Gerrit Dubbeldam was reserve lid voor KVC maar is nu bondsraadslid. Bert Kregmeier is reserve lid voor KVC.
 
Ad Ketels sprak een woord van dank uit aan alle vrijwilligers voor hun inzet.
 
De najaarsvergadering van de Bondsraad is door de leden ingepland op 14 december 2024. 
 
 


Bondsbureau/Koepel Bondsraad KNBB
Volg ons online